فصل اول : معرفی مجموعه نرم افزار MSC-ADAMS

·        پیشگفتار

·        جایگاه و کاربرد نرم افزار MSC-ADAMS

·        معرفی محصولات نرم افزار ADAMS

·        روش حل معادلات در نرم افزار MSC-ADAMS

فصل دوم: معرفی محیط نرم افزار ADAMS

·        شروع کار با نرم افزار ADAMS-View

·        آشنایی با محیط نرم افزار

·        کلید های میانبر

فصل سوم: تنظیمات شروع با  نرم افرار ADAMS

·        تنظیمات سیستم مختصات

·        تنظیمات شبکه بندی محیط کار Working Grid

·        تنظیمات یکاهاUnits

·        تنظیمات جاذبه و شتاب گرانش

·        تنظیمات آیکن

·        تنظیمات رنگ

تنظیمات رنگ صفحه نمایش

فصل چهارم : مدل سازی در نرم افزار ADAMS

·        مجموعه ابزارهای ایجاد اجسام صلب  Solids

·        مجموعه ابزارهای ایجاد اجسام انعطاف پذیر Flexible

·        مجموعه دستورات Construction

·        مجموعه دستورات Booleans

·        مجموعه دستورات Features

فصل پنجم: مجموعه دستورات Connectors

·        مجموعه ای از قید ها از نوع مفصل Joints

·        مجموعه قید های Primitives

·        مجموعه قید های Cooplers

·        مجموعه قید های Special

فصل ششم: موتور حرکتی در نرم افزار ADAMS-نوار ابزار Motions

·        مجموعه ابزارهای ایجاد موتور حرکتی مفصلی(Joint Motions)

·        مجموعه ابزارهای ایجاد موتور حرکتی همگانی(General Motions)

فصل هفتم: ایجاد نیرو در نرم افزار ADAMS-نوار ابزار Forces

·        مجموعه دستورات Applied Forces

·        مجموعه دستورات Flexible Connections

مجموعه دستورات Special Forces

فصل هشتم: مکانیزم چهارلینکی

فصل نهم: تحلیل ارتعاشات

فصل دهم: طراحی پارامتریک و فرمول نویسی در نرم افزار ADAMS

·        ایجاد متغیر های طراحی

·        مدل سازی پارامتری هندسه و فرمول نویسی در نرم افزار

·        ایجاد جعبه ابزار در نرم افزار

·        ویرایش کد منوی اصلی در نرم افزار

 

فصل یازدهم: طراحی و بهینه سازی

·        بهینه سازی

·        گام اول: تعریف مسئله

·        گام دوم: مدل سازی

§         تنظیمات نرم افزار

§         مدل سازی Pivot

§         مدل سازی دستگیره

§         مدل سازی Slider

§         قیدگذاری

·        گام سوم: شبیه سازی رفتار مکانیزم

§         مدل سازی زمین

§         مدل سازی تماس سه بعدی

§         مدل سازی فنر

§         مدل سازی نیروی دستگیره

§         مدل سازی Measure نیروی فنر

§         مدل سازی Measure زاویه ای

§         مدل سازی سنسور

§         شبیه سازی و تست سنسور

·        گام چهارم: ایجاد متغیر های طراحی

·        گام پنجم: بدست آوردن پارامتر های حساس طراحی

·        گام ششم: بهینه سازی طرح

فصل دوازدهم: شبیه سازی چرخ دنده ها

·        پارامتر های مهم چرخ دنده ها

·        چرخ دنده ساده(Spur)

·        چرخ دنده مارپیچی(Helical)

·        چرخ دنده مخروطی(Bevel)

·        چرخ دنده حلزونی(Worm)

·        چرخ دنده دنده شانه ای(Rack and Pinion)

·        چرخ دنده سیاره ای(Planetary Gear)

فصل سیزدهم : شبیه سازی تسمه و پولی

·        مدل سازی پولی

·        مدل سازی تسمه

·        شبیه سازی اکچویتور

فصل چهاردهم: شبیه سازی چرخ و زنجیر-Chain

·        مدل سازی حلقه بسته چرخ زنجیر

·        مدل سازی حلقه باز چرخ زنجیر

·        مدل سازی زنجیر

·         شبیه سازی اکچویتور برای مجموعه چرخ و زنجیر

فصل پانزدهم :شبیه سازی بیرینگ ها-Bearing

·        مکانیزم و اجزای انواع بیرینگ ها

·        مدل سازی انواع بیرینگ ها

·        مشخص کردن نتایج مورد نظر جهت نمایش در خروجی بیرینگ

فصل شانزدهم: شبیه سازی مکانیزم کابل و قرقره-Cable

فصل هفدهم: شبیه سازی مکانیزم پیرو و بادامک Cam

·        مکانیزم پیرو و بادامک

·        ایجاد حرکت پیرو

·        ایجاد پروفایل بادامک

·        مدل سازی مکانیزم پیرو و بادامک

فصل هجدهم: Adams PostProcessor

·        شروع کار با محیط Adams PostProcessor

·        معرفی محیط  Adams PostProcessor

·        نوار فهرست Menu Bar

·        نوار ابزار اصلی Main Toolbar

·        Dashboard

·        Treeview

·        Property Editor