جهت دریافت گواهی پایان دوره دانش پژوهان می بایست پروژه دوره که به عنوان Assignment 1 در پایان اسلاید سری اول فایل های پیوست اورده شده است را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
iman.fakhari94@gmail.com